İnsani değerleri kendine kılavuz edinerek, global pazara yön veren Golday Kauçuk, imalata başladığı günden bugüne sektörün kaliteli malzeme ihtiyacına cevap verebilen kaliteli üretim bandıyla başarı grafiğini her daim yükselterek, ilerlemeye devam ediyor.

Kalite Politikamız

Uzun Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarının sonrasında geliştirilen ve üretilen ürünlerde kalite standartlarının sağlanması için teknolojik ölçüm cihazları ile kalite testlerine tabi tutulan Golday Kauçuk ailesinde müşteri memnuniyetini sağlamak öncelikli hedeftir.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan Golday Kauçuk Kalite Politikası şu şekilde sıralanabilir:

golday-politikalarimiz-img-1
 • Yasal mevzuatlar, uluslararası standartlar ve Müşteri Şartnamelerine uygun ve özenli üretim.
 • Sıfır hata prensibi ile tüm üretim proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve yüksek verimlilikle çalışmak.
 • Çalışanların teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli gelişimlerini sağlamak için eğitimleri etkin kılmak.
 • Pazar payını ve rekabet gücünü arttıracak araştırma ve geliştirmeler yapmak.
 • Süreç, performans göstergelerine dayalı raporlar doğrultusunda süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Teknolojideki gelişmeleri takip ederek makine parkurunu ve üretim bandını güncel ve güçlü tutmak.
 • Kaliteli ürün testlerinin sağlandığı teknolojik cihazlar, periyodik olarak kalibre edilerek, kalite testlerinin güvenilirliğini üst seviyelere taşımak.
 • Planlı ve sistematik çalışmaları yaygınlaştırmak için genel ortamı sağlamak.

Ürün kalitesi ve %100 müşteri memnuniyeti odaklı üretim ilkesinden asla taviz vermeyen Golday Kauçuk; çevreye duyarlı, iş ve işçi güvenliği ve sağlığına önem veren bir firma olarak da rakipleri arasından ön plana çıkmaktadır. Kalite politikasının sistematik olarak düzenli ve sağlıklı yürütülmesini sağlayan Golday Kauçuk, uluslararası geçerliliği olan KIWA NSF belgesi, EN-681-1 belgelerinin yanı sıra Kafkasya ve Türki Cumhuriyetlerde kabul görmüş Gost belgelerini de alarak, üretimdeki kalitesini uluslararası kalite standartları dahilinde belgelendirmiştir.

İSG Politikamız

Golday Kauçuk; ürün üretimini kalite standartları ile gerçekleştirirken kendi bünyesinde çalışanları ve tedarikçileri için güvenli bir ortam sağlamayı ilke edinmiştir. Çalışanları ve çalışma ortamı için sürekli risk analizi yaparak, alınması gereken tedbirleri belirlemekte ve çalışma koşullarını bu doğrultuda sıklıkla düzenlemektedir.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan Golday Kauçuk İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası şu şekilde sıralanabilir:

golday-politikalarimiz-img-2
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uyarak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek ve sektörü ile ilgili tüm yasal ve bölgesel mevzuatlara uygun faaliyet sürdürmek, riskleri kontrol altına almak ve önüne geçmek.
 • Üretim süreçlerinde kaynak tüketimi ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini azaltacak optimizasyonu sağlamak.
 • Çalışanların sağlığı ve güvenliği için koruyucu ekipmanları eksiksiz temin etmek ve çalışanlarına kullandırmayı özendirmek.
 • Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için uygun ortamı sağlayarak, meslek hastalıkları ve iş kazası risklerini ortadan kaldırmak.
 • Katı, sıvı ve tehlikeli atıklar ile hava emisyon kontrolü yaparak, çevre ile uyumlu iş modeli ile iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak.
 • Yeni ürün, tesis ve süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında etkin bir şekilde değerlendirmek.
 • Kurum içi sektörel eğitimlerle çalışanlarının gelişimlerini desteklemek.
 • Çalışanları, “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda son mevzuatlara uygun bir şekilde sıklıkla bilgilendirmek ve eğitmek.

Çevre Politikamız

Atık toplama alanı ve atıkların lisanslı firma aracılığı ile bertaraf edilmesini sağlayan Golday Kauçuk, çevreci misyonunu hayata geçirmekte ve çevreci üretim politikası ile çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan Golday Kauçuk Çevre Politikası şu şekilde sıralanabilir:

golday-politikalarimiz-img-3
 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle, tüm faaliyetlerimizden kaynaklı meydana gelen ve gelebilecek çevresel etkileri azaltmayı ve çevrenin korunmasına katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vermek.
 • Yatırımlarımızı; üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel kirliliği azaltmak adına planlamayı ve mevcut üretim proseslerimizde çevremizi korumayı ilke edinmek.
 • Politikamız çerçevesinde hazırlanan amaç, hedef ve yönetim programımızla kirlilik kaynaklarımızın en aza indirgenmesini sağlamak.
 • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.
 • Faaliyetlerimizi; ham madde, yardımcı malzemeler ve doğal kaynakların akılcı kullanımı ile atıkları ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan, geri dönüşüm ve yeniden kullanım tekniklerinin uygulanmasına destek verecek şekilde sürdürmek.
 • Mevcut çevre yönetim sistemimizi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedeflemek.
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırmak amacıyla eğitimler, etkinlikler düzenlemek.

Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikamız

Kişisel verilerin ve firma bilgilerinin güvenliğini tehdit eden riskleri bertaraf etmek için gerekli tüm önlemlerin alınması ve bilgi güvenliğinin sağlanması Golday Kauçuk firmasının temel güvenlik politikası olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan Golday Kauçuk Bilgi Güvenliği ve Gizlilik Politikası şu şekilde sıralanabilir:

golday-politikalarimiz-img-4
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önüne geçmek.
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesinin önüne geçmek.
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almak.
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli denetimleri yaptırmak.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmasını sağlamak.
 • ISO 27001 standartlarına uygun olarak bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • Yapılan tüm sözleşmelerde bilgi güvenliği ile ilgili maddelere uyulmasını sağlamak.
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin yönetilmesini sağlamak.
 • Bilgi güvenliğinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri açısından uygun hale getirilmesini sağlamak.
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalık seviyesinin arttırılmasını sağlamak adına eğitimler vermek.

Etik Değerler

Golday Kauçuk çalışanları şirketin değerlerine, vizyon ve misyonuna uygun davranmakla yükümlüdür ve faaliyetler yürütülürken ana faaliyet konusu dışında Golday Kuaçuk yönetimi tarafından onaylanmayan hiçbir faaliyette bulunulamaz.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan Golday Kauçuk Etik Değerleri şu şekilde sıralanabilir:

golday-politikalarimiz-img-5
 • Golday Kauçuk çalışanları, tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, açıklık ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir.
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapılamaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı davranış ve uygulamalarda bulunulamaz.
 • Çalışma esnasında şirketin itibarı dikkate alınarak, güven duygusunu zedeleyen, dürüstlük ilkesine zarar veren davranışlardan kaçınılmaktadır. Şirkete, müşterilere, tedarikçilere ve diğer paydaşlara ait resmi, açık veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için kullanılamaz, paylaşılamaz.
 • Görev, unvan ve yetkilerin kullanımında ilgili kişi veya kişiler; kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamazlar. Golday Kauçuk çalışanları, görevlerini tarafsız ve objektif şekilde icra edilmesini etkileyen her türlü özel menfaat elde edilmesinden kaçınılmaktadır.
 • Golday Kauçuk çalışanları; müşterileri, tedarikçileri veya paydaşları yetkilerini aşarak Golday Kauçuk adına bağlayıcı açıklama, taahhütte bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 • Kauçuk adına bağlayıcı açıklama, taahhütte bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 • Golday Kauçuk ve paydaşları, yukarıda belirtilen etik davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler.

Etik değerler doğrultusunda çalışmalarına devam eden Golday Kauçuk, maddi imkansızlıkların yarattığı olumsuz durumların önüne geçerek, fırsat eşitliği sağlamak adına öğrencilere burs vererek, ayrıca sosyal sorumluluk vizyonunu da gözler önüne sermektedir. Üniversiteler ile sık sık iş birliği yapan ve sektöre donanımlı personel yetiştirilmesi konusunda da hassas davranan Golday Kauçuk, ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra gençlere verdiği değerle geleceğe de yatırım yapmaktadır.

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam